Accessibility Tools

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Jasieniu, 77-122 Jasień.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się e-mailowo:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz innych przepisów prawa określonych w Statucie jednostki. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu realizacji postanowień umowy, wynikających z przepisów prawa obowiązków ustawowych, jak również w celach promocyjnych i informacyjnych działalności jednostki.
  4. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania odbiorcom danych na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora Danych w związku z prawidłową realizacją zadań.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z obowiązku szkolnego, i osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie konsekwencjami określonymi w ustawach wskazanych w pkt 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nauczania, wychowania i opieki dziecka oraz monitorowania jego sytuacji jako absolwenta, obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń. W przypadku realizacji umowy podanie danych jest osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, zawarcia i realizacji/wykonania umowy. Natomiast w przypadku wizerunku Administrator przetwarza go na podstawie udzielonej zgody, która może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Szkołę Podstawową w Jasieniu nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

-

Top
Używamy plików cookie, aby ulepszać naszą stronę internetową. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. More details…